قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل بانک صادرات ایران

قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل بانک صادرات ایران قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل بانک صادرات ایران

تقدیر وزیر صنعت از مدیرعامل بانک صادرات ایران

تقدیر وزیر صنعت از مدیرعامل بانک صادرات ایران تقدیر وزیر صنعت از مدیرعامل بانک صادرات ایران