وزیر خارجه آلمان: تغییر رفتار در قبال برجام چه سودی برای ما دارد؟

وزیر خارجه آلمان: تغییر رفتار در قبال برجام چه سودی برای ما دارد؟ وزیر خارجه آلمان: تغییر رفتار در قبال برجام چه سودی برای ما دارد؟

وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد

وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد