وزیر ارشاد: ۶ وزیر دولت برای مشکل بازی «کلش آو کلنز» وقت گذاشتند

وزیر ارشاد: ۶ وزیر دولت برای مشکل بازی «کلش آو کلنز» وقت گذاشتند وزیر ارشاد: ۶ وزیر دولت برای مشکل بازی «کلش آو کلنز» وقت گذاشتند