روحانی:تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه افتخار دولت یازدهم است

روحانی:تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه افتخار دولت یازدهم است روحانی:تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه افتخار دولت یازدهم است

فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهم

فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهمدر موشن گرافیک زیر تغییرات رتبه جهانی ایران از نظر توسعه انسانی را مشاهده می کنید. فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهم