عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا

عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلاانتخاب -استقرار تانک ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا در کاراکاس عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا