تراکتورسازی و استقلال به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند

تراکتورسازی و استقلال به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند تراکتورسازی و استقلال به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند