پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است

پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است

پزشکیان: ورود هواپیمای ایرباس نشانه تلاش مسئولان و ملت ایران است

پزشکیان: ورود هواپیمای ایرباس نشانه تلاش مسئولان و ملت ایران است پزشکیان: ورود هواپیمای ایرباس نشانه تلاش مسئولان و ملت ایران است