پزشک معالج: آیت‌الله موسوی اردبیلی به کما نرفته است/ نیاز به جراحی دوباره نیست

پزشک معالج: آیت‌الله موسوی اردبیلی به کما نرفته است/ نیاز به جراحی دوباره نیست پزشک معالج: آیت‌الله موسوی اردبیلی به کما نرفته است/ نیاز به جراحی دوباره نیست