اعلام آمادگی مخالفان سوری برای مذاکره زیر نظر پوتین

اعلام آمادگی مخالفان سوری برای مذاکره زیر نظر پوتین اعلام آمادگی مخالفان سوری برای مذاکره زیر نظر پوتین