چرا ما انسان‌ها می‌خندیم؟

چرا ما انسان‌ها می‌خندیم؟ خنده چیست خنده در حقیقت یک احساس و یک نوع بیان احساسی است و با استفاده بیشتر از آن در روابط عاطفی و نزدیک می توانیم احساس رضایت و خوشنودی بیشتری […]