دستور چین برای بستن شرکت‌های کره شمالی

دستور چین برای بستن شرکت‌های کره شمالی دستور چین برای بستن شرکت‌های کره شمالی

چین خواستار خروج فوری شهروندانش از کره شمالی شد

چین خواستار خروج فوری شهروندانش از کره شمالی شد چین خواستار خروج فوری شهروندانش از کره شمالی شد

چین دربارۀ کره شمالی به آمریکا هشدار داد

چین دربارۀ کره شمالی به آمریکا هشدار داد چین دربارۀ کره شمالی به آمریکا هشدار داد