فیلم/ کدخدایی: در قانون فرصتی برای اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت ها پیش بینی نشده است

فیلم/ کدخدایی: در قانون فرصتی برای اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت ها پیش بینی نشده است فیلم/ کدخدایی: در قانون فرصتی برای اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت ها پیش بینی نشده است

کدخدایی: شورای نگهبان هم اشتباه کرده است

کدخدایی: شورای نگهبان هم اشتباه کرده استسخنگوی شورای نگهبان می‌گوید مصونیت نمایندگان شامل جرایم نمی‌شود. کدخدایی: شورای نگهبان هم اشتباه کرده است