آمبولانس حامل مصدوم آتش گرفت / جوان اندیکایی در مرکز درمانی فوت کرد

آمبولانس حامل مصدوم آتش گرفت / جوان اندیکایی در مرکز درمانی فوت کرد آمبولانس حامل مصدوم آتش گرفت / جوان اندیکایی در مرکز درمانی فوت کرد

ساخت مواد محترقه ۴ جوان را راهی بیمارستان کرد

ساخت مواد محترقه ۴ جوان را راهی بیمارستان کرد ساخت مواد محترقه ۴ جوان را راهی بیمارستان کرد