چارچوب کلی سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برخط تصویب شد

چارچوب کلی سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برخط تصویب شد چارچوب کلی سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برخط تصویب شد