نوزاد 9 ماهه قربانی خواب آلودگی راننده شد

نوزاد 9 ماهه قربانی خواب آلودگی راننده شد نوزاد 9 ماهه قربانی خواب آلودگی راننده شد

مدارس ۹ شهر آذربایجان غربی تعطیل اعلام شد‌

مدارس ۹ شهر آذربایجان غربی تعطیل اعلام شد‌ مدارس ۹ شهر آذربایجان غربی تعطیل اعلام شد‌

مدارس ابتدایی ۹ شهر گیلان در شیفت صبح تعطیل شد

مدارس ابتدایی ۹ شهر گیلان در شیفت صبح تعطیل شد مدارس ابتدایی ۹ شهر گیلان در شیفت صبح تعطیل شد