75 درصد بیمارستان های تهران مثل پلاسکو است

75 درصد بیمارستان های تهران مثل پلاسکو استقائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 75 درصد تختهای بیمارستانی تهران و 50 درصد بیمارستانهای کشور فرسوده و پلاسکویی هستند که نوسازی آنها حداقل 175 […]