جمعیت ایران 80 میلیونی شد

جمعیت ایران 80 میلیونی شدرئیس مرکز آمار ایران گفت: آمار جمعیت بر اساس نتایج اولیه سرشماری از مرز ۸۰ میلیون نفر عبور کرده است. اما برای اعلام آمار قطعی و دقیق باید تا پایان دی‌ […]